Η ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Η σπορα και  εγκατασταση της φυτειας του βαμβακιου
  •  Για τη σωστή εγκατάσταση της φυτείας χρειάζεται η συνολική εκτίμηση των εξής παραγόντων: Επιλογή ποικιλίας, ποιότητα σπόρου σποράς, συνθήκες σποράς, απόδοση της σπαρτικής μηχανής και βάθος σποράς.
  • Η θερμοκρασία του εδάφους, η ύπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας και η καλή επαφή του σπόρου με το  έδαφος , είναι σημαντικοί παράγοντες για τη γρήγορη εκβλάστηση του σπόρου.

 

Επιλογή ποικιλίας

 Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να διαλέξουν το καλύτερο προϊόν ανάλογα με τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες.. Σημαντικά στοιχεία είναι η ευκολία στη διαχείριση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας, η αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και το δυναμικό παραγωγής σε αρδευόμενες ή ξερικές καλλιέργειες. Επίσης σημαντική είναι η σχετική πρωιμότητα της κάθε ποικιλίας σε σχέση με το περιβάλλον της περιοχής. Οι μεγάλου κύκλου ποικιλίες, αποδίδουν καλύτερα σε αντίστοιχα περιβάλλοντα Αν σπείρουμε αργότερα από το προγραμματισμένο, πρώιμες ή μεσοπρώιμες ποικιλίες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στο παραγωγό να επιτύχει μια σωστή καλλιέργεια του βαμβακιού. Είναι επίσης σημαντικό, σε όψιμα σπαρμένες φυτείες,  να εκτιμηθεί και η πίεση που μπορεί να δεχθεί η φυτεία από  διάφορους εχθρούς. Αν για παράδειγμα έχουμε υψηλή προσβολή από αλευρώδη, προτιμούμε να επιλέξουμε μια λειόφυλλη ποικιλία από μία χνουδάτη. Η σπορά διάφορων ποικιλιών με διαφορετικές πρωιμότητες διευκολύνει τον προγραμματισμό της συγκομιδής. Αν επιλέξουμε την ίδια ποικιλία, τότε διαφορετικές ημερομηνίες σποράς επιτρέπουν στο βαμβάκι να ωριμάσει σε διαφορετικούς χρόνους διευκολύνοντας έτσι ,επίσης, τη συγκομιδή.

Η επεξεργασία-μεταχείριση του σπόρου είναι επίσης σημαντική στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας. Μία σωστή επεξεργασία του σπόρου, μπορεί να παρέχει προστασία από ασθένειες και εχθρούς καθώς και βελτιωμένη πρώτη ανάπτυξη. Η σωστή επεξεργασία του σπόρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν σπέρνουμε σε υγρές ή κρύες συνθήκες εδάφους όπου ο σπόρος είναι εκτεθειμένος σε διάφορες μυκητολογικές ασθένειες.

 Ποιότητα σπόρου

 Κάθε σπορομερίδα ελέγχεται ποιοτικά με τις διαδικασίες του θερμού και του ψυχρού τεστ. Στο θερμό τεστ οι σπόροι εκτίθενται  για 8 ώρες στους 30 οC και για δεκαέξι ώρες στους 20 οC. Το αποδεκτό όριο των φυτρωμένων σπόρων είναι 80%. Στο ψυχρό τεστ τα δείγματα τοποθετούνται σε ψυχρότερες συνθήκες (18 οC) και εκεί το αποδεκτό όριο είναι 60% φυτρωμένοι σπόροι.

Η αποθήκευση του σπόρου μπορεί επίσης να επηρεάσει τη ποιότητα του. Ο σπόρος πρέπει να αποθηκεύεται σε ψυχρό και ξηρό περιβάλλον. Αποθήκευση σε υγρό και ζεστό περιβάλλον,  μειώνει τη φυτρωτική του ικανότητα.

Συνθήκες εδάφους και καιρός

Για μια άριστη εκβλάστηση,  η θερμοκρασία εδάφους θα πρέπει να είναι πάνω από 18 οC. Η χρήση ενός απλού θερμομέτρου εδάφους μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Το βάθος σποράς μπορεί να ποικίλει από 1,5 έως 4εκ. ανάλογα με το τύπο του εδάφους και την ύπαρξη εδαφικής υγρασίας. Σε θερμοκρασίες εδάφους μικρότερες των 14 οC, η επιτυχία της σποράς μειώνεται σημαντικά.  Προτιμούμε η ημερομηνία σποράς να επιλέγεται  σύμφωνα με τις θερμοκρασίες του εδάφους και όχι ημερολογιακά.

Υψηλές θερμοκρασίες εδάφους σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος βοηθούν στη καλύτερη εγκατάσταση της φυτείας. Αν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος τις πρώτες 5 μέρες μετά τη σπορά υπάρχει σημαντική πιθανότητα για καθυστερημένο φύτρωμα που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλούς πληθυσμούς, αυξημένο ρίσκο προσβολής από σηψηρριζίες και βεβαίως μειωμένη τελική παραγωγή. Βροχοπτώσεις μεγαλύτερες από 25χιλ.  μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του  εδάφους μέχρι και 3 οC . Η απορρόφηση της υγρασίας από το σπόρο, συμβαίνει στις 24 με 48 ώρες μετά τη σπορά, εφόσον υπάρχει βέβαια επαρκής υγρασία. Η απορρόφηση της υγρασίας από το σπόρο είναι σημαντική για την επιτυχία της εκβλάστησης. Ψυχρές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα ψύξης και να καταστρέψουν την ευαίσθητη κορυφή του ριζιδίου. Για το λόγο αυτό, η θερμοκρασία του εδάφους συνιστάται  να είναι πάνω από 18 οC και η ύπαρξη της εδαφικής υγρασίας να προηγείται της σποράς. Επίσης, αποφεύγουμε τη σπορά, όταν υπάρχει πρόβλεψη για θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες των 10 οC για τις πέντε πρώτες ημέρες μετά τη σπορά.

 Προετοιμασία εδάφους

 Το σύστημα κατεργασίας του εδάφους έχει μεγάλη επίδραση στο πόσο γρήγορα ζεσταίνεται το έδαφος κατά την Άνοιξη. Τα εδάφη που έχουν υποστεί μειωμένη ή καθόλου κατεργασία, συνήθως δεν ζεσταίνονται τόσο γρήγορα όσο τα εδάφη που έχουν υποστεί τη συμβατική κατεργασία. Σε συστήματα μειωμένης κατεργασίας, ο σπόρος πρέπει να σπέρνεται σε βάθος 0,5 έως 1,5 εκ όντας σίγουροι ότι ο σπόρος σκεπάζεται καλά με χώμα.

Η θερμοκρασία του εδάφους επηρεάζεται από τη σύσταση, το χρώμα και την υπάρχουσα υγρασία του εδάφους. Τα εδάφη τα οποία είναι αμμώδη και στραγγίζουν πιο εύκολα, ζεσταίνονται ταχύτερα σε σύγκριση με τα βαριά και υγρά εδάφη. Επιπρόσθετα, τα πιο σκουρόχρωμα εδάφη τείνουν να ζεσταίνονται γρηγορότερα σε σύγκριση με τα πιο ανοιχτόχρωμα.

Ο σχηματισμός κρούστας στο έδαφος μπορεί να εμποδίσει την εκβλάστηση των σπόρων. Αυτό είναι πιο σύνηθες φαινόμενο σε συμπιεσμένα εδάφη με χαμηλό ποσοστό οργανικής ουσίας. Είναι σημαντικό το προσεκτικό σπάσιμο της κρούστας αν αυτή δημιουργηθεί, με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Όταν  το πρόβλημα της κρούστας του εδάφους είναι σύνηθες, σημαντική βοήθεια μπορεί να δώσει η αυξημένη πυκνότητα σποράς καθώς και η σπορά σε υπερυψωμένες γραμμές (“σαμαράκια”).

Απόδοση της σπαρτικής μηχανής

 Η σωστή συντήρηση της σπαρτικής μηχανής είναι σημαντική έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μακροζωία της μηχανής, η ακρίβεια στη σπορά και βεβαίως να επιτυγχάνονται καλύτεροι χρόνοι . Τα σημαντικά μέρη της σπαρτικής μηχανής όπως είναι οι οδηγοί, οι δίσκοι, οι ξύστρες και οι διανομείς του αέρα, θα πρέπει να ελέγχονται, να καθαρίζονται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση πριν την έναρξη της σποράς. Σημαντικό είναι να ρυθμίζεται σωστά η πίεση του αέρα. Η καλή επαφή του σπόρου με το έδαφος,  είναι απαραίτητη για μια γρήγορη και επιτυχή εκβλάστηση του σπόρου. Αν το έδαφος είναι ξηρό, η πίεση στο σημείο επαφής του σπορέα με το έδαφος θα πρέπει να αυξηθεί έτσι ώστε να ανέβει η εδαφική υγρασία στο επίπεδο του σπόρου. Αν το έδαφος είναι υγρό, η πίεση στο σημείο επαφής του σπορέα με το έδαφος θα πρέπει να είναι μειωμένη, για να αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους γύρω από το σπόρο. Σημαντική τέλος είναι η επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας της σπαρτικής μηχανής για να επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη σπορά.

Το βάθος σποράς θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με την σύσταση του εδάφους και το βάθος της εδαφικής υγρασίας. Σπορά σε χαμηλό βάθος θα έχει ως αποτέλεσμα τη χαλαρή επαφή του σπόρου με το έδαφος ενώ σπορά σε μεγάλο βάθος μπορεί να προκαλέσει απώλειες και καθυστερημένη εκβλάστηση. Για τη σωστή εκτίμηση του βάθους και της σωστής πυκνότητας σποράς, προτείνεται ο επιτόπιος έλεγχος στο χωράφι, αφού η σπαρτική μηχανή έχει διανύσει τα πρώτα 15 μ. σποράς.

Πυκνότητα σποράς

 Η πυκνότητα σποράς μπορεί επίσης να επηρεάσει την τελική εγκατάσταση της φυτείας. Το μέγεθος του σπόρου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης του και την ποικιλία. Συνιστάται,  ο συνολικός πληθυσμός να εκτιμάται ως σπόροι ανά μέτρο και όχι ως κιλά σπόρου ανά στρέμμα. Η ιδανική πυκνότητα σποράς μπορεί να επηρεαστεί από το τύπο του εδάφους, τη διαθεσιμότητα του νερού, την κατεργασία του εδάφους που έχει προηγηθεί και την τελική αναμενόμενη παραγωγή.

SHARE TO