ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΙΑΣΣΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΑ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΙΑΣΣΙΔΕΣ(ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ) ΣΤΑ ΝΕΑΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΑ

 Παρατηρείται τελευταία στις βαμβακοφυτείες, μια πρωτόγνωρη προσβολή από Ιασσίδες (τζιτζικάκια). Πρόκειται  για   έναν αρκετά σημαντικό εχθρό για την καλλιέργεια, ο οποίος όμως πολύ σπάνια μας έχει απασχολήσει σε ένα τόσο νεαρό στάδιο του βαμβακιού (εμφάνιση χτενιών). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σε έντονες προσβολές προκαλεί εξασθένηση της φυτείας και  είναι αναγκαία η χημική  καταπολέμηση του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 • Ημίπτερα που ανήκουν στο γένος Empoasca της οικογένειας Cicadellidae.
 • Είναι μικρά σε μήκος έντομα(2,5mm) με ελαφρά πρασινωπό χρώμα και ημιδιαφανή φτερά
 • Δραστήρια και κινητικά έντομα τα οποία κινούνται πλευρικά με χαρακτηριστικό τρόπο.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΖΗΜΙΑ

 • Μυζούν τους χυμούς και εξασθενίζουν τα βαμβακόφυτα.
 • Τα προσβεβλημένα φύλλα αποκτούν περιφερειακά αρχικά ένα ελαφρά κίτρινο χρώμα που αργότερα γίνεται βαθύ κόκκινο και τελικά αυτό το μέρος ξηραίνεται
 • Η άκρη συστρέφεται καθώς το κέντρο του φύλλου αυξάνεται συνεχώς ενώ η περιφέρεια έχει σταματήσει την ανάπτυξη της.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 • Η ένταση της προσβολής μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε ελαφρά, μέση και έντονη ανάλογα με τον αριθμό των ιασσίδων, καθώς και τα συνακόλουθα συμπτώματα στα φύλλα.
 • Παρουσία ιασσίδων πάνω από 3 σε κάθε φύλλο (σε ένα δείγμα τουλάχιστον 50 φύλλων) και έντονα συμπτώματα κοκκινίσματος και συστροφής καθιστούν αναγκαία την επέμβαση (Φωτ. 4).
 • Το νεαρό στάδιο των βαμβακοφύτων, επιβάλλει την προσεκτική χημική καταπολέμηση των ιασσίδων ώστε να μην διαταραχτεί η εγκατάσταση και πληθυσμιακή ισορροπία των ωφέλιμων εντόμων.
 • Σε αυτό το στάδιο (στάδιο εμφάνισης χτενιών) η χημική καταπολέμηση βοηθάει και στην αντιμετώπιση του λύγκου (εξίσου σημαντικού εχθρού), ειδικά όταν υπάρχει γειτνίαση με αγρούς μηδικής.
 • Σε τόσο νεαρό στάδιο , οι τριχωτές ποικιλίες δεν εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή στην προσβολή από ιασσίδες, καθώς δεν έχουν αναπτύξει ακόμη το τρίχωμα στα φύλλα τους.

 

    Ιωάννης Γ. Ραμνιώτης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.

 

SHARE TO